Obchodní podmínky

Podnikatel: Jitka Hršelová
adresa: K.H.Máchy 659, 50002 Hradec Králové 2, Česká republika
adresa provozovny: Gočárova tř.516/18, 50002 Hradec Králové 2, Česká republika
Identifikační číslo: 49311816
Daňové identifikační číslo: CZ7552113690
pro prodej zboží v internetovém obchodu www.latkyrudolf.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky podnikatele Jitka Hršelová, (dále jen „prodávající“) upravují ve shodě s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.latkyrudolf.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.a. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.b. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

2.c. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových informacích ke svému uživatelskému účtu.

2.d. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.e. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, nebo když kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.f. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména vzhledem k nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

 

3. Kupní smlouva

3.a.1. Prezentace zboží ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.a.2. Prodávající je oprávněn stanovit maximální množství zboží, které odešle v 1.objednávce / za 1 poštovné.

3.b. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající je oprávněn uzavřít kupní smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek.

3.c. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o výši nákladů na balení a dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky.

3.d. Za účelem objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

3.d.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

3.d.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.d.3. Údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.d.4. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.e. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce prodávající považuje za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.f. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.g. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.h. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.a. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2700114905/2010
- bezhotovostně platební kartou
- popř. bylo-li tak výslovně sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím zvláštním ujednáním, v hotovosti na provozovně prodávajícího.

4.b. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na zabalení a dodání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.c. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře.

4.d. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést i variabilní symbol platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.e. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.f. V případě platební podmínky Platba předem na účet nebo platba kartou, je:
-zboží pro kupujícího rezervováno až po připsání příslušené částky na účet prodávajícího,
-llhůta pro připsaní příslušné částky na účet prodávajícího 7 dní od data odeslání objednávky kupujícím, pokud v této lhůtě k přisání peněžních prostředků nedojde je objednávka automaticky zrušena.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.a. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího – tj. například individuálně střižené metráže -, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.b. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.a. nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě postupného dodání dodání zboží běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím v příloze. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu provozovny prodávajícího.

5.c. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal.

5.d. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. V případě odstoupení od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.e. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.f. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

5.g. Na případné poskytnutí dárku kupujícímu se vztahuje rozvazovací podmínka. Jestliže dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.a. Prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

6.b. V případě, že je zboží z důvodů na straně kupujícího nutné doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, popř. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.c. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen před převzetím zásilky zkontrolovat neporušenost obalu zboží. V případě porušení obalu zboží bez porušení zboží kupující zboží převezme, a s přepravcem sepíše záznam o porušení obalu zásilky s podpisem přepravce a kupujícího. V případě porušení obalu a poškození zboží kupující s přepravcem sepíše záznam o porušení obalu a poškození zboží a zásilku nemusí od přepravce převzít. Kupující poskytne prodávajícímu neprodleně inormaci o poškození a zásilky a zašle mu na vyžádání záznam o poškození zásilky sepsaný s přepravcem.

6.d. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího.

 

7. Práva z Vadného plnění

7.a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.b. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že zboží:
- má vlastnosti, které si strany ujednaly, popř. má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,
- se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- odpovídá jakostí smluvenému vzorku, byla-li jakost podle smluveného vzorku určena,
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.c. V případě zboží prodávaného za nižší cenu se čl.7.b. obchodního podmínek nepoužije na vadu, kvůli které byla nižší cena ujednána.

7.d. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo již při převzetí vadné. Kupující je oprávněn uplatnit právo za vzniklou vadu u spotřebního zboží do 2 let od převzetí zboží.

7.e. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Není-li to možné, pak v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Kupující Prodávajícímu vadu vytknul.

7.f. V případě posouzení reklamace jako oprávněné, Vám zašleme na naše náklady nové zboží. Pokud již nebude na skladě a nebude možné jej zajistit, bude Vám vrácena kupní cena. V případě posouzení reklamace jako neoprávněné Vám bude zboží odesláno na náklady příjemce zpět.

7.g. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - ADR

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím (Spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
12000 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Platforma pro řešení sporů online byla Evropskou komisí spuštěna na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.a. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.b. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.c. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.d. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.a. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je upravena zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

10.b. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. datum narození, pokud je poskytl. (dále vše jen jako „osobní údaje“).

10.c. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.d. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci ve svém uživatelském účtu a/nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.e. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.f. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

10.g. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

10.h. V případě podezření, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, nebo jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.i. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu.

10.j. Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/ Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

 

11. Ukládání cookies

Při nákupu na webové stránce prodávajícího nejsou ukládány cookis na počítač kupujícího. 

12. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

13. Objednávání s doručením do zahraničí

Zákazníci s místem doručení v Polsku jsou povinni provést objednávku v polské verzi e-shopu.
Zákazníci s místem doručení na Slovensku jsou povinni provést objednávku ve slovenské verzi e-shopu.
Zákazníci z ostatních zemí provádějí objednávku po předchozí dohodě s prodávajícím. Poštovné bude v tomto případě sjednáno individuálně, dle rozsahu zásilky.

 

14. Autorské právo

Veškeré fotografie a texty na www.latkyrudolf.cz jsou chráněny Autorským právem dle zákona 121/2000Sb. a je zakázano jejich kopírování.

 

15. Závěrečná ustanovení

15.a. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.b. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení obchodních podmínek nastoupí namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, které se svým smyslem neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.c. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.d.Kontaktní údaje prodávajícího: Jitka Hršelová, prodejna látek a galanterie, Gočárova třída 516/18, 50002 Hradec Králové 2.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky pro velkoobchodní zákazníky (podnikatele)