Obchodné podmienky

 

 

Podnikateľ: Jitka Hršelová
adresa: Gočárova tř.516/18, 50002 Hradec Králové 2, Česká republika
adresa prevádzkar: Gočárova tř.516/18, 50002 Hradec Králové 2, Česká republika
Daňové identifikačn
é číslo (VAT): CZ7552113690
pre predaj tovaru v internetovom obchode www.latkyrudolf.sk

 

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky podnikateľa Jitka Hršelová, (ďalej len "predávajúci") upravujú v zhode s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník")vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva")uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej adrese www.latkyrudolf.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. Užívateľský účet

2.a. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.b. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.c. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o prístupových informáciách k svojmu užívateľskému účtu.

2.d. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.e. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako jeden rok nevyužíva, alebo keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.f. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nutné údržbe hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho.


3. Kúpna zmluva

3.a. Prezentácia tovaru vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru. Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.b. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Predávajúci je oprávnený uzavrieť kúpnu zmluvu aj za individuálne dohodnutých podmienok.

3.c. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o výške nákladov na balenie a dodanie tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenské republiky.

3d. Za účelom objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

3.d.1. Objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka),

3.d.2. Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

3.d.3. Údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

3.d.4. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.e. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.f. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.g. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.h. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy hradí kupujúci.

4. Cena tovaru a Platobnépodmienky

4.a.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

- Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: CZ9720100000002201798433, BIC: FIOBCZPPXXX.

- Bezhotovostne platobnou kartou

4.b. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady na zabalenie a dodanie tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.c. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do dátumu uvedeného na faktúre.

4.d. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri hradení kúpnej ceny tovaru uviesť aj variabilný symbol platby (číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.e. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.f. V prípade platobnej podmienky Platba vopred na účet alebo platba kartou, je:

-Tovar pre kupujúceho rezervovaný až po pripísaní príslušné čiastky na účet predávajúceho,

-llhůta pre pripísania príslušné čiastky na účet predávajúceho 7 dní od dátumu odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ v tejto lehote k přisání peňažných prostriedkov nedôjde je objednávka automaticky zrušená.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.a. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho - tj. Napríklad individuálne strihané metráže -, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.b. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.a. alebo o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade postupného dodania tovaru plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim v prílohe. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzkárně predávajúceho.

5.c. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal.

5.d. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.e. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.f. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

5.g. Na prípadné poskytnutie darčeka kupujúcemu sa vzťahuje rozväzovacia podmienka. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy


6. Preprava a dodanie tovaru

6.a. Predávajúci dodá tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.b. V prípade, že je tovar z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním, popr. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.c. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný pred prevzatím zásielky skontrolovať neporušenosť obalu tovaru. V prípade porušenia obalu tovaru bez porušenia tovaru kupujúci tovar prevezme, a s prepravcom spíše záznam o porušení obalu zásielky s podpisom prepravcu a kupujúceho. V prípade porušenia obalu a poškodenia tovaru kupujúci s prepravcom spíše záznam o porušení obalu a poškodenia tovaru a zásielku nemusí od prepravcu prevziať. Kupujúci poskytne predávajúcemu bezodkladne inormace o poškodení a zásielky a pošle mu na požiadanie záznam o poškodení zásielky spísaný s prepravcom.

6.d. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho

 

7. Práva z chybného plnenia

7.a. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka.

7.b. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá, že tovar:

- Má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, popr. má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal,

- Sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

- Zodpovedá akosťou dohodnutému vzorku, ak bola akosť podľa dohodnutého vzorku určená,

- Je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti,

- Vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.c. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu sa čl.7.b. obchodných podmienok nepoužije na vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá.

7.d. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol už pri prevzetí chybný. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vzniknutú vadu u spotrebného tovaru do 2 rokov od prevzatia tovaru.

7.e. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkárně. Ak to nie je možné, potom v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Kupujúci Predávajúcemu vadu vytkol.
7.f. V prípade posúdenia reklamácie ako oprávnené, Vám zašleme na naše náklady nový tovar. Ak už nebude na sklade a nebude možné ho zabezpečiť, bude Vám vrátená kúpna cena.

V prípade posúdenia reklamácie ako neoprávnenej Vám bude tovar odoslaný na náklady príjemcu späť.

7.g. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


8. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov - ADR


V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim (Spotrebiteľom) k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR

Štěpánská 15

12000 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Platforma pre riešenie sporov online bola Európskou komisiou spustená na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.a. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.b. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

9.c. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

9.d. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.


10. Ochrana osobných údajov

10.a. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je upravená zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

10.b. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, popr. dátum narodenia, ak ich poskytol. (Ďalej všetko len ako "osobné údaje").

10.c. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.d. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri registrácii vo svojom užívateľskom účte a / alebo pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.e. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.f. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.

10.g. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

10.h. V prípade podozrenia, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, alebo ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

- Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.i. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu.

10.j.Provozovatel je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz odovzdané e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

11. Ukladanie cookies

Pri nákupe na webovej stránke predávajúceho nie sú ukladané cookis na počítač kupujúceho.


12. Doručovanie

Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

13. Objednávanie s doručením do zahraničia

Zákazníci s miestom doručenia v Poľsku sú povinní vykonať objednávku v poľskej verzii e-shopu.

Zákazníci s miestom doručenia na slovenskom sú povinní vykonať objednávku vo slovenské verzii e-shopu.

Zákazníci z ostatných krajín vykonávajú objednávku po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Poštovné bude v tomto prípade dohodnuté individuálne, podľa rozsahu zásielky.

14. Autorské právo

Všetky fotografie a texty na www.latkyrudolf.cz sú chránené Autorským právom podľa zákona 121 / 2000Sb. a je zakázané ich kopírovanie.

15. Záverečné ustanovenia

15.a. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.b. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia obchodných podmienok nastúpi namiesto neplatných ustanovení také ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15c. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenia od kúpnej zmluvy.

15.d.Kontaktné údaje predávajúceho: Jitka Hršelová, prodejna látek a galanterie, Gočárova třída 516/18, 50002 Hradec Králové 2, Česká republika.