Warunki handlowe

Przedsiębiorca: Jitka Hršelová
adres: Gočárova tř.516 / 18, 50002 Hradec Králové 2, Republika Czeska
adres siedziby firmy: Gočárova tř.516/18, 50002 Hradec Králové 2, Republika Czeska
Numer identyfikacyjny: 49311816
Numer identyfikacji podatkowej: CZ7552113690
do sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.latkyrudolf.cz

 

1. Postanowienia wstępne

Niniejsze warunki handlowe przedsiębiorcy Jitka Hršelová (zwanego dalej „sprzedawcą”) regulują zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z kontekst lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego pod adresem internetowym www.latkyrudolf.cz (zwany dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których kupującym jest osoba prawna lub osoba, która zamawia towary w ramach swojej działalności gospodarczej. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

 

2. Konto użytkownika

2.a. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwane dalej „kontem użytkownika”). Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego sklepu.

2.b. Rejestrując się w serwisie i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe.

2.c. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji o dostępie do swojego konta użytkownika.

2.d. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.e. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika dłużej niż rok lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym regulaminu).

2.f. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania Sprzedawcy.

 

3. Umowa kupna

3.a.1. Prezentacja towarów w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

3.a.2. Sprzedawca ma prawo ustalić maksymalną ilość towaru, jaką wysyła w pierwszym zamówieniu / za 1 przesyłkę.

3.b. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, w tym ceny. Ceny towarów zawierają podatek VAT. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Sprzedający jest uprawniony do zawarcia umowy kupna nawet na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.c. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o wysokości kosztów pakowania i dostawy towaru na terenie Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przesyłek standardowych.

3.d. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

3.d.1. Zamówiony towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka),

3.d.2. Sposób zapłaty ceny zakupu towaru,

3.d.3. Dane o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru,

3.d.4. Informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem”)

3.e. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „wyślij zamówienie”. Sprzedawca uważa dane podane w zamówieniu za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

3.f. Sprzedający zawsze ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.g. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje z chwilą doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.h. Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna ponosi kupujący.

 

4. Cena towaru i warunki płatności

4.a. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:
- za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu
- przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy nr 2700114905/2010
- bezgotówkową kartę płatniczą
- lub jeżeli zostało to wyraźnie uzgodnione między sprzedającym a kupującym w drodze specjalnego porozumienia, gotówką w siedzibie sprzedawcy.

4.b. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty pakowania i dostawy towaru. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.c. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna do daty podanej na fakturze.

4.d. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do podania przy płatności ceny zakupu towaru zmiennego symbolu płatności (numeru zamówienia). W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedawcy.

4.e. Sprzedający ma prawo żądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu. Nie stosuje się przepisów § 2119 par.1 Kodeksu Cywilnego.

4.f. W przypadku warunku płatności Przedpłata na konto lub płatność kartą to:
- towar jest zarezerwowany dla kupującego dopiero po wpłynięciu odpowiedniej kwoty na konto sprzedawcy,
-Termin zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedawcy 7 dni od daty wysłania zamówienia do kupującego, jeżeli w tym terminie nie zostaną zaksięgowane żadne środki, zamówienie jest automatycznie anulowane.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5. Odstąpienie od umowy kupna

5.a. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna na dostawę towaru, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego - tj. Indywidualnie wycięty materiał filmowy - z umowy kupna na dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu wyjęty z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu.
Odstąpienie od umowy kupna nie dotyczy klientów przedsiębiorców.

5.b. Jeżeli tak nie jest, o którym mowa w art. 5.a. lub w innym przypadku, gdy nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z postanowieniami § 1829 par.1 Kodeksu Cywilnego. W przypadku stopniowej dostawy towaru termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedawcę w załączniku. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane przez kupującego na adres siedziby sprzedawcy.

5.c. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar należy zwrócić sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego na podstawie umowy kupna.

5.d. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci otrzymane od kupującego środki w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

5.e. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone w towarze z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.f. Do chwili odbioru towaru przez kupującego sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający bez zbędnej zwłoki zwróci kupującemu cenę zakupu.

5.g. Warunek odwiązania dotyczy ewentualnego wręczenia prezentu kupującemu. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy prezentu wraz z towarem.

Wzór formularza Odstąpienia od umowy zakupu.

 

6. Transport i dostawa towarów

6.a. Sprzedawca dostarczy towar w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu. Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.

6.b. W przypadku, gdy towar z przyczyn leżących po stronie kupującego musi być dostarczony wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą, lub. koszty związane z inną metodą dostawy.

6.c. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru przed odebraniem przesyłki. W przypadku stwierdzenia naruszenia towaru bez naruszenia towaru, kupujący przejmuje towar i sporządza z przewoźnikiem protokół o naruszeniu przesyłki podpisany przez przewoźnika i kupującego. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania i uszkodzenia towaru, kupujący i przewoźnik muszą spisać protokół naruszenia opakowania i uszkodzenia towaru i nie mogą odebrać przesyłki od przewoźnika. Kupujący niezwłocznie przekaże sprzedającemu informację o uszkodzeniu i przesyłce oraz prześle mu na żądanie protokół uszkodzenia przesyłki sporządzony z przewoźnikiem.

6.d. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą wynikać ze specjalnych warunków dostawy sprzedawcy.

 

7. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

7.a. Prawa i obowiązki kontrahentów w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy § 1914–1925, § 2099–2117 i § 2161–2174 Kodeksu cywilnego.

7.b. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby towar był wolny od wad w momencie odbioru przez kupującego. W szczególności sprzedawca odpowiada, że ​​towar:
- ma cechy uzgodnione przez strony, lub posiada cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta,
- nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę do jego użytku lub do jakiego tego rodzaju towary są normalnie używane,
- odpowiada jakości zakontraktowanej próbki, jeżeli jakość została określona na podstawie zakontraktowanej próbki,
ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę, oraz
- spełnia wymagania przepisów prawa.

7.c. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie art. 7.b. nie dotyczy wady, za którą uzgodniono niższą cenę.

7.d. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 2 lat od otrzymania towaru.

7.e. Prawa wynikające z wadliwego wykonania są realizowane przez kupującego pod adresem sprzedawcy. Jeśli nie jest to możliwe, to w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym Kupujący obwinił Sprzedawcę za wadę.

7.f. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, wyślemy Ci nowy towar na nasz koszt. Jeśli nie ma go już w magazynie i nie można go zabezpieczyć, cena zakupu zostanie zwrócona. Jeśli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, towar zostanie odesłany do Ciebie na koszt odbiorcy.

7.g. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może uregulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.

 

8. Pozasądow rozstrzyganie sporów konsumenckich - ADR

W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Sprzedawcą a Kupującym (Konsumentem) wynikającym z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać za porozumieniem stron, Konsument może zwrócić się do wyznaczonego organu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z wnioskiem o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu. Yippee:

Czeska inspekcja handlowa
Centralny Inspektorat - Dział ADR
Štěpánská 15
12000 Praga 2
E-mail: adr@coi.cz
Sieć: adr.coi.cz

Platforma internetowego rozstrzygania sporów została uruchomiona przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Inne prawa i obowiązki stron umowy

9.a. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

9.b. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.

9.c. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel jest wykonywane w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd ds. Zezwoleń na handel. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów.

9.d. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

 

10. Ochrana danych osobowych

10 a. Ochronę danych osobowych kupującego będącego osobą fizyczną reguluje ustawa nr 101/2000 Dz. o ochronie danych osobowych.

10.b. Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu, lub data urodzenia, jeśli została podana. (zwane dalej „danymi osobowymi”).

10.c. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu prowadzenia konta użytkownika. O ile kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę również w celu wysyłania kupującemu informacji i wiadomości handlowych. Zgoda na pełne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

10.d. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania swoich danych osobowych podczas rejestracji na swoim koncie użytkownika i / lub podczas składania zamówienia z poziomu interfejsu internetowego sklepu oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

10.e. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego jako podmiotu przetwarzającego. Poza osobami przewożącymi towar dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

10.f. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.

10.g. Kupujący potwierdza, że ​​podane dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.h. W przypadku podejrzenia, że ​​sprzedawca lub podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem ochrony życia prywatnego i osobistego kupującego lub z naruszeniem prawa, lub gdy dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu ich przetwarzania,
- poprosić sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,
- zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego naprawienie powstałej w ten sposób sytuacji.

10.i. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do podania tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za przekazanie tych informacji.

10.j. Operator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych klientów w zakresie adresów e-mail wykorzystywanych przy zakupach na stronie sklepu internetowego, operatora portalu Heureka.cz do generowania i wysyłania ankiet satysfakcji z zakupów . Operator portalu Heureka.cz jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w stosunku do naszej firmy w rozumieniu § 6 ustawy nr. Nr 101/2000 Coll. o ochronie danych osobowych. Wysyłanie adresów e-mail dotyczy wszystkich klientów, którzy nie wyrazili sprzeciwu na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr. Nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i odbywa się po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator portalu Heureka.cz jest uprawniony do wykorzystania podanego adresu e-mail wyłącznie w celu wygenerowania i przesłania ankiety satysfakcji w rozumieniu Regulaminu programu Sprawdzeni przez klientów dostępnego pod adresem https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty / Operator portalu Heureka.cz przechowuje przesłane adresy e-mail na okres, w którym nasza firma jest włączona do programu zweryfikowanego przez klientów lub na okres, w którym klient wyrazi sprzeciw wobec wysyłania wiadomości biznesowych do naszej firmy lub bezpośrednio do operatora portalu Heureka.cz. w przypadku których ma możliwość w każdym indywidualnym kwestionariuszu.

 

11. Przechowywanie cookies

Podczas zakupów na stronie sprzedawcy pliki cookie nie są przechowywane na komputerze kupującego.

 

12. Dostawa

Kupującemu może być dostarczone na e-mail adres kupującego.

 

13. Zamawianie z dostawą za granicę

Klienci z miejscem dostawy na terenie Polski zobowiązani są do złożenia zamówienia w polskiej wersji sklepu internetowego.
Klienci z miejscem dostawy na Słowacji są zobowiązani do złożenia zamówienia w słowackiej wersji sklepu internetowego.
Klienci z innych krajów składają zamówienie po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą. W takim przypadku opłata pocztowa zostanie ustalona indywidualnie, zgodnie z zakresem przesyłki.

 

14. Autorské právo

Wszystkie zdjęcia i teksty na www.latkyrudolf.cz, www.latkyrudolf.sk i www.tkaninyrudolf.pl są chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą 121/2000 Dz. a kopiowanie jest zabronione.

 

15. Postanowienia końcowe

15.a. Wszelkie prawa i obowiązki stron umowy podlegają prawu czeskiemu. Nie narusza to uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

15.b. W przypadku nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które w swoim rozumieniu jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

15.c. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.

15.d.Dane kontaktowe sprzedawcy: Jitka Hršelová, látky - galanterie, Gočárova třída 516/18, 50002 Hradec Králové 2.