Zasady ochrony prywatności

zasady ochrony prywatności - GDPR

I.

Przepis podstawowy

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „GDPr”) jest przedsiębiorca Jitka Hršelová, IČ 49311816 z siedzibą w Gočárova tř. 516/18, 50002 Hradec Králové (dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe administratora to

adres: Jitka Hršelová, Gočárova tř. 516/18, 50002 Hradec Kralove 2

email: latkyrudolf@seznam.cz

numer telefonu: +420777717753

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu podałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.
Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,

prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) GDPR, tylko jeśli wykażesz zainteresowanie tą usługą poprzez wybranie w ustawieniach konta użytkownika.

Celem przetwarzania danych osobowych jest

rozliczenie Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art.22 GDPR.

IV.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe

przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego).

czas niezbędny po wygaśnięciu ważności umowy, aby bezpiecznie stwierdzić, że wszystko z umowy zostało spełnione oraz jak powinno i nie będzie konieczne do wniesienia pozwu lub wniosku o wykonanie

Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V.

Nie dotyczy.

VI.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby

zajmujący się dostawą towarów / usługami / realizacją płatności na podstawie umowy,

świadczenie usług związanych z obsługą sklepu internetowego i innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych klientów w zakresie adresów e-mail wykorzystywanych przy zakupach na stronie sklepu internetowego, operatora portalu Heureka.cz w celu generowania i wysyłania ankiet satysfakcji z zakupów w ramach programu Weryfikowani przez klientów, w który zaangażowany jest nasz sklep internetowy. . Operator portalu Heureka.cz jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w stosunku do naszej firmy w rozumieniu § 6 ustawy nr. Nr 101/2000 Coll. o ochronie danych osobowych. Wysyłanie adresów e-mail dotyczy wszystkich klientów, którzy nie wyrazili sprzeciwu na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr. Nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i odbywa się po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator portalu Heureka.cz jest uprawniony do wykorzystania podanego adresu e-mail wyłącznie w celu wygenerowania i przesłania ankiety satysfakcji w rozumieniu Regulaminu programu Sprawdzeni przez klientów dostępnego pod adresem https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty / Operator portalu Heureka.cz przechowuje przekazane adresy e-mail przez okres, w którym nasza firma jest włączona do programu weryfikowanego przez klientów lub na okres, w którym klient wyrazi sprzeciw wobec wysyłania wiadomości biznesowych do naszej firmy lub bezpośrednio do operatora portalu Heureka.cz. w przypadku których ma możliwość w każdym indywidualnym kwestionariuszu

VII.

Twoje prawa

Na warunkach określonych w GDPR masz

prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art.15 GDPR,

prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO.

prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 GDPR.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR a

prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 GDPR.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie I. niniejszych warunków.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VIII.

Warunki ochrony danych osobowych

Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.

Z podmiotem przetwarzającym dane osobowe zgodnie z Artykułem VI. administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które gwarantują co najmniej taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych jak niniejsze Warunki Ochrony Danych Osobowych.

Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

IX.

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Zawsze będą publikować nową wersję polityki prywatności na swojej stronie internetowej z powiadomieniem.

 

Warunki te obowiązują od 25 maja 2018 r.