Spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

 I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je podnikateľ Jitka Hršelová, IČO 49311816 , so sídlom Gočárova tr. 516/18 50002 Hradec Králové 2 (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Jitka Hršelová, Gočárova tř.516 / 18, 50002 Hradec Králové 2, CZ

email: latkyrudolf@seznam.cz

telefón: +420 777717753

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, iba v prípade, že o túto službu prejavíte záujem výberom v nastaveniach užívateľského konta.

Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.


IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

dobu nevyhnutnú po ukončení účinnosti k bezpečnému zisteniu, že zo zmluvy sa plnilo všetko a tak ako malo a nebude nutné podávať žalobu prípadne návrh na exekúciu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Nepoužije sa.

VI.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Správca je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk a Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený . Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz a Heureka.cz je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk a Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty / Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz odovzdané e-mailovej adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk a Heureka.cz k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku

 VII.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku. I. týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VIII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Sa spracovateľovi osobných údajov podľa čl. VI. správca uzavrel zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré zaručujú minimálne rovnakú úroveň ochrany Vašich osobných údajov ako tieto Podmienky ochrany osobných údajov.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

IX.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov vždy zverejní na svojich internetových stránkach s upozornením.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018.